VEDTÆGTER FOR VINDINGE IDRÆTSFORENING

§ 1. Navn og hjemsted.

Foreningens navn er Vindinge Idrætsforening, (VIF). Foreningen er stiftet den 3. april 1928 og hjemmehørende i Roskilde Kommune.

 

§ 2. Mål og midler.

VIF har til formål gennem idrætsaktiviteter og i et solidarisk og socialt fællesskab, at tilbyde medlemmerne muligheder for at dyrke forskellige typer idræt og motion, under de bedst mulige betingelser.

 

§ 3. Medlemsforhold.

Enhver person, der tilslutter sig VIF’s formål, kan optages som medlem i foreningen. Medlemskabet kan være aktivt eller passivt.

Kontingent restance udover én sæson, medfører udelukkelse fra al aktivitet i VIF. Bestyrelsen kan udelukke medlemmer, der modarbejder foreningen og dens formål. Udelukkede medlemmer kan få deres sag behandlet på førstkommende generalforsamling.

 

§ 4. Æresmedlemmer.

Udnævnelse til æresmedlem sker gennem en flertals beslutning i bestyrelsen, efter indstilling fra formanden fra en aktivitetsafdeling, eller et bestyrelsesmedlem. Æresmedlemmer nyder frit kontingent til 1 aktivitet.

 

§ 5. Generalforsamlingen.

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest d. 1. maj og indkaldes med mindst 21 dages varsel ved opslag i klubhus, motionsafdelingen og i Vindinge hallen, samt ved bekendtgørelse på hjemmesiden.

Regnskabet skal fremlægges i Vindinge hallen, Motionscenteret og i Klubhuset samt ved bekendtgørelse på hjemmesiden senest 14 dage før generalforsamlingen. Stemmeret har ethvert medlem, som er fyldt 16 år. For medlemmer under 16 år har en person, som har forældremyndighed over barnet, stemmeret, dog kun hvis denne person i forvejen ikke er stemmeberettiget. Der kan ikke stemmes med fuldmagt. Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem af VIF over 18 år.

Dagsorden skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

3. Godkendelse af det reviderede regnskab.

4. Behandling af indkomne forslag.

5. Fremlæggelse af foreningens budget, herunder godkendelse af honorarer.

6. Valg af formand (ulige år) og valg af kasserer (lige år).

7. Valg af op til 2 bestyrelsesmedlemmer hvert år.

8. Valg af 1 revisor.

9. Valg af 1 bestyrelsessuppleant og 1 revisorsuppleant for 1 år.

10. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage forud og ophænges i klubhuset, motionsafdelingen og Vindinge hallen, senest 8 dage før.

Alle afgørelser sker ved simpelt stemmeflertal.Se dog § 11 og 12.Skriftlig afstemning skal gennemføres hvis blot 1 person kræver det.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens beslutning, eller når mindst 50 medlemmer eller et aktivitetsudvalg fremsætter skriftlig og motiveret begæring herom. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes snarest og senest 3 måneder efter begæringens

fremsættelse og indkaldes efter samme regler som ordinær generalforsamling.

 

§ 6. Bestyrelsen.

Foreningens bestyrelse består af den generalforsamlingsvalgte formand, kasserer, 2 (eller 3) bestyrelsesmedlemmer, samt formændene for aktivitetsafdelingerne. Suppleanten indkaldes til bestyrelsesmøderne når behovet opstår.

Formand, kasserer og 2 (eller 3) bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, mens suppleanten vælges for 1 år. Formændene for aktivitetsafdelingerne følger valgene i aktivitetsafdelingerne.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær på det førstkommende bestyrelsesmøde. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af dens medlemmer, heriblandt formanden, er til stede. Ved formandens forfald, skal næstformanden være til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Bestyrelsen forestår den overordnede ledelse af VIFs drift og er ansvarlig overfor generalforsamlingen.

 

§ 7. Tegningsret.

VIF tegnes af formanden eller kassereren.

Ved køb, salg, eller pantsætning af fast ejendom, og ved dispositioner over kr. 100.000- skal beslutningen vedtages på en generalforsamling.

 

§ 8. Aktivitetsafdelinger.

Den enkelte afdelings navn er VIF tilføjet XXX-afdeling, afhængig af den pågældende idrætsaktivitet. Afdelingens formål er, at varetage den pågældende idrætsgrens interesser, under hensyn til VIF´s mål og regler.

Aktivitetsafdelingerne ledes af et aktivitetsudvalg på mindst 3 medlemmer, som er ansvarlig for aktivitetsafdelingens daglige drift, herunder økonomi og fastsættelse af kontingent.

Udvalget kan etablere underudvalg efter behov.

Aktivitetsudvalgene afholder årsmøde inden d. 1. maj. Møderne afholdes før generalforsamlingen og må ikke finde sted på samme tid. Der indkaldes med mindst 14 dages varsel ved opslag i klubhuset, motionsafdelingen og Vindingehallen, samt på foreningens hjemmeside.

Årsmødet skal indeholde følgende punkter :

Valg af dirigent.

Beretning om aktivitetsafdelingens virksomhed i det forløbne år.

Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år.

Fremlæggelse af budget for det kommende år.

Budgettet skal godkendes af bestyrelsen for at være gældende.

Valg af medlemmer til aktivitetsudvalget – mindst 2 i lige år og mindst 1 i ulige år.

Udvalgene konstituerer sig selv med formand og øvrige poster. Ved manglende udvalg og/eller formand, overtager bestyrelsen ledelsen af afdelingen.

Nedlæggelse af en aktivitetsafdeling kræver godkendelse af bestyrelsen.

Etablering af en ny aktivitet/afdeling, kræver godkendelse af bestyrelsen.

 

§ 9. Regnskab m.v.

Regnskabet følger kalenderåret.

Regnskabet for hele VIF føres af den på generalforsamlingen valgte kasserer. Et eventuelt overskud i et regnskabsår indgår i foreningens/aktivitetsafdelingernes formue og kan kun anvendes i overensstemmelse med VIF´s mål og regler.

Regnskabet revideres af 2 revisorer (hvoraf 1 skal være registreret), der vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år. 1 revisor afgår hvert år.

 

§ 10. Referater.

Der udfærdiges referat over det på generalforsamlingen passerede. Referatet underskrives af dirigenten og referenten.

Der udfærdiges referat af bestyrelsesmøder og aktivitetsudvalgsmøder. Referaterne godkendes på det efterfølgende møde.

 

§ 11. Vedtægtsændring.

Vedtægtsændring kan kun ske på en generalforsamling, når 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for.

 

§ 12. Opløsning.

Ved opløsning af en aktivitetsafdeling, kan aktiver fra en afdeling anvendes til arbejdet i VIF´s øvrige aktivitetsudvalg. Bestyrelsen beslutter anvendelsen af midlerne.

VIF kan kun opløses, såfremt 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede, stemmer herfor på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, med mindst 1 og højst 3 måneders mellemrum. Endvidere skal brugsretten til kommunens jord i øvrigt søges overført til en ny forening med

idrætsformål, der overtager VIF´s aktiver og passiver, jfr. Brugskontrakt med Roskilde Kommune. Er dette ikke umiddelbart muligt, skal aktiverne henstå i max. 3 år for igangsætning af idrætsformål i Vindinge. Er der ikke igangsat en ny forening med idrætsformål ved udløbet af de 3 år, skal en eventuel formue overføres til DGI, Danske Gymnastik & Idrætsforeninger, Roskilde.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling og senest ændret på den ordinære generalforsamling d. 20.04.2016.

Vedtaget af generalforsamlingen d. 20.04.2016.

Billeder
Se flere her
Vindinge-if
Sandvejen 28
4000 Roskilde
Tlf. -

Vindinge IF

Motion

Badminton

Fodbold

Gymnastik

Håndbold

Støtteforeningen

www.facebook.com/afdeling

Banner